Sopimusehdot

Päivitetty 1.1.2023

NeuroInnovation Oy tarjoaa Parkisonin tautia sairastaville potilaille ja heidän hoitaville lääkärilleen PARKINSONRANNEKE™ nimistä liikerekisteröintipalvelua lääkehoidon optimoinnin tueksi. Palvelun tuottamiseen käytetään CE hyväksyttyä PKG™ Data Logger -ranneketta (myöhemmin laite).
Asiakkaana voi toimia joko potilas, joka tilaa palvelun itselleen tai terveydenhuollon palveluntuottaja tai sen edustaja, joka tilaa palvelun hänen potilaalleen.
Tässä sopimuksessa tarkoitetaan sanalla “potilas” se henkilö, jonka liikkeistä rekisteröidään, eli laitteen käyttäjä.
Tilauksella asiakas solmii palvelusopimuksen NeuroInnovation Oy:n kanssa.
Asiakas vakuuttaa, että jos hän edustaa tässä sopimuksessa konserniyhtiöitään tai kolmansia osapuolia, niillä on oikeus sitoutua tähän sopimukseen.
Viimeistään ottamalla laitteen pakkauksesta myös potilas tulee sopimuksen osapuoleksi.
Sopimuksessa sovelletaan seuraavia ehtoja:

Missään vaiheessa palvelun suorittamisen aikana tai sen jälkeen ei synny NeuroInnovation Oy:n edustajien ja potilaan välille hoitosuhdetta ilman, että potilas nimenomaisesti ilmaisee henkilökohtaisesti NeuroInnovation Oy:n edustajalle, että hän haluaa ryhtyä hoitosuhteeseen. Siinäkin tapauksessa hoitosuhde syntyy vasta, kun kyseinen NeuroInnovation Oy:n edustaja nimenomaisesti hyväksyy hoitosuhteen syntymisen tai, jos potilas hakeutuu NeuroInnovation Oy:n edustajan vastaanotolle. Potilaan ei tule missään olosuhteissa ryhtyä omatoimisiin lääkitysmuutoksiin pelkästään tutkimustulosten perusteella ilman, että hän on keskustellut asiasta hoitavan lääkärinsä kanssa.

NeuroInnovation Oy vastaa:
– laitteen ohjelmoinnista asiakkaan tai potilaan antamien lääketietojen ja kellonaikojen mukaan. Laite rekisteröi potilaan liikkeitä laitteen käynnistämisestä vähintään 6 vrk:n ajan. Useimmiten rekisteröinti kattaa 7 päivää, jos laite käynnistetään aamuvarhain (klo 5:00 jälkeen).
– laitteen ja käyttöohjeiden lähettämisestä potilaalle. NeuroInnovation Oy pyrkii lähettämään laitteen potilaalle tilauksessa toivotun mittausajankohdan mukaisesti, mutta NeuroInnovation Oy:llä on oikeus palvelun saatavuuden mukaan sopia muusta mittausajankohdasta.
– laitteen lähettämiseen ja palauttamiseen liittyvistä kustannuksista (poikkeus kts. Potilas vastaa) sekä palauttamisen ohjeistamisesta.
– laitteen palauduttua rekisteröinnin jälkeen, rekisteröintiraportin ja lääkärin lausunnon lähettämisestä asiakkaalle ja hoitavalle lääkärille (jos tämän yhteystiedot välitettiin NeuroInnovation Oy:lle) 3 viikon sisällä palautuksesta.

Jos laite palautuu ilman rekisteröintiä laitteen teknisen vian vuoksi, NeuroInnovation Oy tarjoaa uuden rekisteröinnin veloituksetta.
Jos rekisteröinti epäonnistuu puutteellisen käynnistyksen vuoksi, NeuroInnovation Oy tarjoaa potilaskohtaisesti kertaalleen uuden rekisteröinnin veloituksetta.
Jos laite on rikkoutunut tai kadonnut potilaasta johtuvista syistä, NeuroInnovation Oy tarjoaa kertaalleen uuden rekisteröinnin veloituksetta sen jälkeen kun korvaus rikkoutuneesta laitteesta on maksettu NeuroInnovation Oy:lle. (kts kohta Potilas vastaa)
– Kerättyjen asiakas- ja potilastietojen ja liikerekisteröintitulosten säilyttämisestä Rekisteri- ja tietoturvaselosteen mukaisesti.

NeuroInnovation Oy ei vastaa:
– Jos potilas on unohtanut laittaa laitteen ranteeseensa esim. peseytymisen jälkeen ja sen vuoksi liikerekisteröintitietoja on kertynyt tarkoitettua lyhyemmältä ajanjaksolta.
– Potilaan Parkinsonin taudin hoidosta ja liikerekisteröintitietojen hyödyntämisestä esim. lääkityksen muutosten suhteen.
– Potilaan mahdollisten itse tekemien lääkitysmuutosten haittavaikutuksista.

Asiakas vastaa:
– siitä, että hän on vastaanottanut potilaan tietoisen suostumuksen henkilöllisyystietojen, yhteystietojen sekä Parkinson-lääkitystietojen välittämiseen NeuroInnovation Oy:n rekisteriin.
– tilauksessa ilmoitettujen potilaaseen liittyvien henkilöllisyystietojen, yhteystietojen sekä Parkinson-lääkitystietojen (erityisesti levodopaa sisältävien valmisteiden kerta-annokset ja ottoajat) oikeellisuudesta.
– siitä, että hän välittää liikerekisteröinnin tulokset ja lausunnon potilasta hoitavalle lääkärille ja keskustelee hänen kanssaan tarvittavista toimenpiteistä.
– siitä, että korjaukset, poistot ja muutokset henkilötietoihin toimitetaan viivytyksettä NeuroInnovation Oy:lle.

Potilas vastaa:
– käyttämään laitteen käyttöohjeiden mukaan. Jos laitetta on käytetty käyttöohjeen vastaisesti tai se on rikkoutunut esimerkiksi kastumisen tai mekaanisen syyn vuoksi, on potilas velvollinen korvaamaan rikkoutuneen laitteen. Samoin potilas on velvollinen korvaamaan kadonneen laitteen. Laitteesta korvattava summa on 200 EUR.
– huolehtimaan siitä, että laite palautetaan NeuroInnovation Oy:lle 14 vrk:n kuluttua sen vastaanottamisesta. Jos laitetta ei ole otettu käyttöön ja palautettu laite on ehjä, käsitellään 14 päivän sisällä tapahtuva palautus veloituksettomana asiakaspalautuksena. NeuroInnovation Oy varaa itselleen oikeuden veloittaa potilaalta 200 EUR korvausmaksun, jos laitetta ei palautettu 4 viikon kuluessa sen vastaanottamisesta. Laitteen palautus edellyttää laitteen pakkaamisen toimitettuun palautuskuoreen sekä kuoren viemisen postilaatikkoon tai postikonttoriin. Lisämaksua vastaan NeuroInnovation Oy voi myös järjestää, että palautuskuori haetaan potilaan kotoa.
– ilmoittamaan NeuroInnovation Oy:lle viipymättä, jos laitteessa epäillään olevan tekninen vika tai laite ei hälytä tilauksessa ilmoitettuina lääkkeenotto-aikoina. Mahdollisesta viasta on NeuroInnovation Oy:lle ilmoitettava 48 tunnin sisällä rekisteröinnin käynnistämisestä.
Potilas sitoutuu olemaan muuttamatta omaa lääkityssuunnitelmaansa tutkimustulosten perusteella ilman, että hän on keskustellut edeltävästi hoitavan lääkärinsä kanssa.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät sopimusehdot

Palveluiden suorittamisen yhteydessä NeuroInnovation Oy käsittelee asiakkaan toimittamia potilaan ja joissakin tapauksissa asiakkaan työntekijöiden henkilötietoja ja tallentaa ne omaan rekisteriinsä. Palveluun kuuluu myös tutkimustulosten siirtäminen NeuroInnovation Oy:lta asiakkaalle. Tässä osassa sovitaan ehdoista, joiden mukaan NeuroInnovation Oy käsittelee henkilötietoja.

”Henkilötiedolla” tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön (jäljempänä ”rekisteröity”) liittyviä tietoja. Tunnistettavissa olevana pidetään luonnollista henkilöä, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa erityisesti tunnistetietojen, kuten nimen, henkilötunnuksen, sijaintitiedon, verkkotunnistetietojen taikka yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen tai sosiaalisen tekijän perusteella.

”Henkilötietojen käsittelyllä” tarkoitetaan toimintoa tai toimintoja, joita kohdistetaan henkilötietoihin tai henkilötietoja sisältäviin tietojoukkoihin joko automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen tai manuaalisesti, kuten tietojen keräämistä, tallentamista, järjestämistä, jäsentämistä, säilyttämistä, muokkaamista tai muuttamista, hakua, kyselyä, käyttöä, tietojen luovuttamista siirtämällä, levittämällä tai asettamalla ne muutoin saataville, tietojen yhteensovittamista tai yhdistämistä, rajoittamista, poistamista tai tuhoamista.

Tässä sopimuksessa tarkoitetussa toimeksiantosuhteessa NeuroInnovation Oy on rekisterinpitäjiä, joka määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot.

NeuroInnovation Oy

 1. käsittelee henkilötietoja laillisesti, huolellisesti ja hyvää tietojenkäsittelytapaa noudattaen sekä toimii muutoinkin niin, ettei rekisteröityjen yksityiselämän suojaa ja muita yksityisyyden suojan turvaavia perusoikeuksia rajoiteta ilman laissa säädettyä perustetta;
 2. vastaa siitä, että rekisteröidyille toimitetaan kaikki lainsäädännön edellyttämät henkilötietojen käsittelyä koskevat ilmoitukset ja tiedot;
 3. vastaa rekisteröityjen oikeuksien toteutumisesta;
 4. vahvistaa ja vastaa siitä, että tämän sopimuksen mukainen henkilötietojen käsittely on lainsäädännössä asetettujen vaatimusten mukaista, mukaan lukien tietoturvavaatimukset;
 5. käsittelee henkilötietoja sen voimassa olevan julkisen rekisteri- ja tietoturvaselosteen mukaisesti (https://parkinsonranneke.fi/rekisteriseloste/).
 6. käsittelee ja varmistaa alaisuudessaan toimivan henkilön, jolla on pääsy henkilötietoihin, käsittelevän henkilötietoja ainoastaan voimassa rekisteri- ja tietoturvaselosteen, lainmukaisten ja kohtuullisten ohjeiden mukaisesti, paitsi jos sovellettavassa laissa toisin vaaditaan. Siinä tilanteessa NeuroInnovation Oy informoi asiakasta välittömästi tästä oikeudellisesta vaatimuksesta, edellyttäen, ettei sovellettava lainsäädäntö kiellä sellaista informointia;
 7. varmistaa, että henkilötietoja käsittelevät vain ne henkilöt, joiden työtehtävien hoitaminen sitä edellyttää, ja että kyseiset henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta tai heitä sitoo asianmukainen lakisääteinen salassapitovelvollisuus;
 8. toteuttaa kaikki lainsäädännön henkilötietojen käsittelijöiltä edellyttämät turvallisuustoimenpiteet;
 9. avustaa mahdollisuuksien mukaan ja käsittelyn luonteen huomioon ottaen asiakasta asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä täyttämään asiakkaan velvollisuuden vastata pyyntöihin, jotka koskevat rekisteröityjen oikeuksien käyttämistä;
 10. avustaa käsittelyn luonteen ja NeuroInnovation Oy:n saatavilla olevat tiedot huomioon ottaen asiakasta varmistamaan, että asiakkaalle laissa asetettuja velvollisuuksia, kuten turvatoimia, vaikutusten arviointia ja ennakkokuulemista, noudatetaan. NeuroInnovation Oy on velvollinen avustamaan asiakasta vain sovellettavan lainsäädännön NeuroInnovation Oy:lle asettamien velvoitteiden mukaisessa laajuudessa;
 11. huomioi asiakkaan toimittamat tietojen korjaukset, poistot ja muutokset ilman aiheetonta viivytystä henkilötietojen käsittelyssä;
 12. ylläpitää tarvittavia selosteita tai kirjanpitoa käsittelytoimista ja saattaa asiakkaan saataville kaikki sellaiset tiedot, jotka osoittavat, että NeuroInnovation Oy noudattaa sille tässä sopimuksessa ja sovellettavassa lainsäädännössä säädettyjä velvollisuuksia;
 13. on oikeus laskuttaa yllä kuvatuista avustamis-, korjaamis- ja pyyntöihin vastaamistoimista johtuvista toimista ja kustannuksistaan erikseen.

Tietoturva

NeuroInnovation Oy toteuttaa ja ylläpitää asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, joilla varmistetaan henkilötietojen käsittelyn riittävä turvallisuustaso ja joilla suojellaan henkilötietoja luvattomalta ja laittomalta käsittelyltä sekä tahattomalta menettämiseltä, tuhoamiselta, vahingolta, muutokselta tai luovuttamiselta, ottaen huomioon erityisesti uusin tekniikka ja toteuttamiskustannukset, käsittelyn luonne, laajuus, asiayhteys ja tarkoitukset sekä luonnollisten henkilöiden oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvat, todennäköisyydeltään ja vakavuudeltaan vaihtelevat riskit.

NeuroInnovation Oy:n tämän sopimuksen johdosta toteuttamat henkilötietojen käsittelyn tietoturvaperiaatteet on kuvattu tarkemmin julkisessa rekisteri- ja tietoturvaselosteessa (https://parkinsonranneke.fi/rekisteriseloste/).

Tietoturvajärjestelyjä arvioidaan, tarkistetaan ja päivitetään säännöllisesti.

Alihankkijat

NeuroInnovation Oy saa käyttää alihankkijoita henkilötietojen käsittelyssä tämän sopimuksen perusteella. ”Alihankkijalla” tarkoitetaan käsittelijää, joka käsittelee henkilötietoja tämän sopimuksen mukaisesti, kokonaan tai osittain, NeuroInnovation Oy:n lukuun ja tämän toimeksiannosta. Käsittelyssä käytettävät alihankkijat sopimuksen alkaessa ilmoitetaan asiakkaan pyynnöstä.

NeuroInnovation Oy solmii kirjallisen käsittelysopimuksen alihankkijan kanssa ja edellyttää kaikkien alihankkijoiden noudattavan NeuroInnovation Oy:lle tässä sopimuksessa asetettuja tietosuojavelvoitteita tai vastaavan tietosuojan tason takaavia velvoitteita. Alihankkija käsittelee henkilötietoja vain kirjallisen sopimuksen mukaisesti.

Henkilötietojen siirto

NeuroInnovation Oy:lla on oikeus siirtää henkilötietoja Euroopan unionin, Euroopan talousalueen tai muiden maiden, joiden Euroopan komissio on todennut takaavan riittävän tietosuojan tason, ulkopuolelle ainoastaan asiakkaan etukäteisellä kirjallisella suostumuksella. Mikäli siirretään tietoja edellä mainittujen alueiden ulkopuolelle, NeuroInnovation Oy solmii sovellettavan lain edellytysten mukaisen sopimuksen henkilötietojen siirrosta tarvittavien osapuolten kanssa. Sopimus henkilötietojen siirrosta laaditaan Euroopan komission hyväksymien mallisopimuslausekkeiden mukaisesti. Vaihtoehtona mallisopimuslausekkeiden käytölle siirto voi tapahtua muita soveltuvan lainsäädännön hyväksymiä siirtoperusteita hyödyntäen.

Mikäli mallisopimuslausekkeiden tai minkä tahansa muun lainmukaisen siirtoperusteen ja tämän sopimuksen välillä on ristiriita, mallisopimuslausekkeet ja vaihtoehtoiset siirtoperusteet saavat soveltamisjärjestyksessä aina etusijan suhteessa palvelusopimukseen ja tähän sopimukseen.

Henkilötietojen tietoturvaloukkauksista ilmoittaminen

”Henkilötietojen tietoturvaloukkauksella” tarkoitetaan tietoturvaloukkausta, jonka seurauksena on siirrettyjen, tallennettujen tai muuten käsiteltyjen henkilötietojen vahingossa tapahtuva tai lainvastainen tuhoaminen, häviäminen, muuttaminen, luvaton luovuttaminen taikka pääsy tietoihin.

NeuroInnovation Oy:n on ilmoitettava henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta asiakkaalle ilman aiheetonta viivytystä siitä, kun NeuroInnovation Oy tai sen käyttämä alihankkija on saanut loukkauksen tietoonsa. Elleivät osapuolet ole toisin sopineet, ilmoitus tulee tehdä asiakkaan erikseen ilmoittamalle yhteyshenkilölle.

NeuroInnovation Oy:n on ilman aiheetonta viivytystä toimitettava asiakkaalle tieto henkilötietojen tietoturvaloukkaukseen johtaneista olosuhteista sekä muista siihen liittyvistä NeuroInnovation Oy:n saatavilla olevista seikoista asiakkaan kohtuullisten pyyntöjen mukaisesti.

Siltä osin kuin kyseinen tieto on NeuroInnovation Oy:n saatavilla, on asiakkaalle tehtävässä ilmoituksessa kuvattava ainakin:

 1. kuvaus henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta, mukaan lukien mahdollisuuksien mukaan asianomaisten rekisteröityjen ryhmät ja arvioidut lukumäärät sekä henkilötietotyyppien ryhmät ja arvioidut lukumäärät;
 2. sen henkilön nimi ja yhteystiedot, joka vastaa NeuroInnovation Oy:n tietosuoja-asioista;
 3. kuvaus tietoturvaloukkauksen todennäköisistä seurauksista; sekä
 4. kuvaus niistä toimenpiteistä, jotka NeuroInnovation Oy ehdottaa toteutettaviksi ja/tai on toteuttanut henkilötietojen tietoturvaloukkauksen johdosta, mukaan lukien tarvittaessa myös toimenpiteet mahdollisten haittavaikutusten lieventämiseksi.

Jos ja siltä osin kuin edellä listattuja tietoja ei ole mahdollista toimittaa samanaikaisesti, tiedot voidaan toimittaa vaiheittain ilman aiheetonta viivytystä.

Salassapito

NeuroInnovation Oy sitoutuu

 1. pitämään luottamuksellisena kaikki asiakkaalta vastaanottamansa henkilötiedot,
 2. varmistamaan, että henkilötietoja ei siirretä kolmansille osapuolille ilman asiakkaan etukäteistä kirjallista suostumusta, ellei NeuroInnovation Oy ole velvollinen ilmaisemaan tietoja pakottavan lainsäädännön tai viranomaisen määräyksen perusteella.
 3. Mikäli rekisteröity tai viranomainen tekee henkilötietoja koskevan pyynnön, NeuroInnovation Oy:n tulee, niin pian kuin on kohtuullisesti mahdollista, ilmoittaa asiakkaalle tällaisesta pyynnöstä ennen pyyntöön vastaamista tai muiden henkilötietoja koskevien toimenpiteiden suorittamista. Mikäli toimivaltainen viranomainen vaatii välitöntä vastausta, ilmoittaa NeuroInnovation Oy asiakkaalle pyynnöstä niin pian kuin on mahdollista pyyntöön vastaamisen jälkeen, ellei pakottavasta laista muuta johdu.

Vastuunrajoitus

Jos vastuunrajoituksista ei ole erillisessä palvelusopimuksessa sovittu, noudatetaan seuraavaa:

NeuroInnovation Oy vastaa vain huolimattomuudestaan johtuvista välittömistä vahingoista.

NeuroInnovation Oy ei vastaa välillisistä vahingoista, kuten tulon, liikevaihdon tai markkinoiden menetyksestä, tuotannon tai palvelun keskeytymisestä, saamatta jääneestä voitosta taikka muusta niihin verrattavasta vahingosta.

Jos kolmas osapuoli tekee osapuolelle henkilötietojenkäsittelyn perusteella korvausvaatimuksen, siitä on ilmoitettava toiselle osapuolelle viipymättä. Jos NeuroInnovation Oy joutuu maksamaan kolmannelle osapuolelle vahingonkorvausta, asiakkaan on hyvitettävä NeuroInnovation Oy:lle tästä aiheutunut menetys sikäli kuin se ei johdu NeuroInnovation Oy virheestä tai laiminlyönnistä sopimusehtojen noudattamisessa.

NeuroInnovation Oy vastuun enimmäismäärä on kuitenkin aina enintään 10.000 euroa yhdessä vahinkotapahtumassa ja saman tilikauden aikana ilmenneistä vahinkotapahtumista yhteensä enintään 20.000 euroa, ellei muusta enimmäismäärästä ole nimenomaisesti sovittu. Vahinko katsotaan yhdeksi vahinkotapahtumaksi, vaikka siihen olisi vaikuttanut saman virheen toistuminen ja vaikka se vaikuttaisi useampaan tilikauteen. Vahingon katsotaan ilmenneen kokonaan sen tilikauden aikana, jolloin se olennaisilta osiltaan ilmeni, vaikka jokin vahingon osa ilmenisi muuna tilikautena. Sopimusrikkomus, virhe tai laiminlyönti eivät aiheuta NeuroInnovation Oy:lle muuta seuraamusta kuin mitä edellä on todettu.

Vaatimukset NeuroInnovation Oy:lle on tehtävä kirjallisesti viipymättä. Jos virhe tai puute havaitaan tai on havaittavissa välittömästi, huomautus on tehtävä heti ja viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluessa. Jos eriteltyä vaatimusta ei ole tehty NeuroInnovation Oy:lle kuuden (6) kuukauden kuluessa vahingon toteamisesta, ei korvausta makseta. Korvausta ei myöskään makseta, jos vaatimus tehdään, kun on kulunut yli kolme (3) vuotta kyseisestä käsittelytapahtumasta.

Kaikissa tapauksissa kumpikin osapuoli vastaa itse valvontaviranomaisen tai toimivaltaisen tuomioistuimen sille määräämistä hallinnollisista sanktioista, jotka ovat ko. valvontaviranomaisen tai tuomioistuimen päätöksen mukaisesti seurausta siitä, että kyseinen osapuoli ei ole noudattanut sille tietosuojalainsäädännössä asetettuja vaatimuksia tai velvoitteita.

Voimassaolo

Jos voimassaoloajasta ei ole erillisessä palvelusopimuksessa sovittu, noudatetaan seuraavaa:

 1. Palvelusopimus päättyy tutkimustulosten valmistumisella.
 2. Mikäli asiakas rikkoo tätä sopimusta, NeuroInnovation Oy:lla on oikeus purkaa palvelusopimus, mikäli asiakas ei seitsemän (7) päivän kuluessa NeuroInnovation Oy:n lähettämästä kehotuksesta ole korjannut menettelyään ja huolehtinut kaikkiin toimiin ryhtymisestä rikkomuksesta johtuvien seurausten välttämiseksi, korjaamiseksi ja korvaamiseksi.
 3. Velvoitteet, joiden on niiden luonteen vuoksi tarkoitus säilyä voimassa tämän sopimuksen voimassaolon päättymisestä riippumatta, jäävät voimaan tämän sopimuksen päättymisestä riippumatta.

Henkilötietojen käsittelyn kesto

Elleivät osapuolet ole toisin sopineet, henkilötietoja käsitellään niin pitkään kuin palveluita toimitetaan palvelusopimuksen mukaisesti tai lainsäädäntö edellyttää tietojen säilyttämistä.

Henkilötietojen käsittelyn tietoturva

NeuroInnovation Oy varmentaa tietoturvaansa ja henkilötietojen lainmukaista käsittelyä voimassa olevan Rekisteri- ja tietoturvaselosteen (https://parkinsonranneke.fi/rekisteriseloste/) mukaisilla toimenpiteillä.

NeuroInnovation Oy pidättää oikeuden päivittää sopimusehtoja.

Software development services by Pineparks.com